Planes de Apoyo a la Familia en España

CATALUÑA

(Ultima actualización: Octubre 2016)

FAMILIA

Pla integral de suport a la família 2012-2016.

Generalitat. Departament de Benestar Social i Familia

Barcelona, 2013

(.pdf, 387 kB., 56 p.)

Sumario: Presentació 1. Preàmbul. 2.Evolució de les tendències sociodemogràfiques en l'àmbit de la família. 3. Panoràmica de les polítiques familiars al món. 4. Les polítiques de suport a la família de la Generalitat de Catalunya. 5. Grans reptes de país. 6. El Pla integral de suport a la família.

Guia de prestacions i serveis a les families 2014.

Generalitat. Departamento de Bienestar Social y Familia

Barcelona, 2014

(.pdf, 2.83 Mb., 116 p.)

Sumario: Prestacions familiars en temps. Prestacions econòmiques en l'àmbit autonòmic (Catalunya). Prestacions econòmiques en l'àmbit estatal espanyol. Desgravacions i beneficis fiscals. Ajuts per a famílies nombroses i per a famílies monoparentals. Altres ajuts i programes. Prestacions específiques per a persones funcionàries subjectes a la legislació de la Funció Pública. Annexos.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses.

Generalitat. Departamento de Acción Social y Ciudadanía

Barcelona, 2007

(pdf, 1’96 Mb., 164 p.)

Programa Municipal per a les Famílies 2006 -2010.

Ayuntamiento de Barcelona. Bienestar Social

Barcelona, 2006

(pdf, 85 p., 0’99 Mb.)

Sumario: I. Les llars i les famílies a Barcelona: perfils i pautes evolutives. II. Tendències generals en les polítiques públiques, marc referencial i principis rectors del Programa. III. Línies estratègiques, objectius operatius i accions. IV. El seguiment i l’avaluació del Programa.

MUJER, IGUALDAD Y CONCILIACION

Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015.

Generalitat. Institut Català de les Dones

Barcelona, 2013

(.pdf, 946 Kb., 85 p.)

Sumario: Sumario: Presentació. Introducció. 1. Antecedents i marc normatiu de referència. 2. Paradigma conceptual. 3. Metodologia executiva 3. Metodologia executiva. Bibliografia. Annexos.

Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana (2008 - 2018).

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania

Barcelona, 2009

(pdf, 1’12 Mb., 45 p.)

Sumario: Introducció 1. Diagnòstic 2. Marc normatiu 3. El procés d’elaboració del Pla: les fases i la participació 4. Estructura del Pla 5. Eixos, línies, objectius i mesures 6. El procés d’impuls, seguiment i avaluació

TERCERA EDAD Y DEPENDENCIA

Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya.

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania

Barcelona, Octubre 2007

(.pdf, 16.37 Mb., 18 p.)

Sumario: Dignitat. Independència. Autorealització. Assistència. Participació. Entitats que formen part del CGGCat.

Llibre blanc de la Gent Gran activa. El paper actiu de la gent gran en la nova societat. 50 propostes de millora i 14 recomanacions.

Generalitat. Departament de Benestar Social

Barcelona, Octubre 2002

(pdf, 2’47 Mb., 245 p.)

Sumario: Introducció. Capítol I. La construcció social d’una vida activa Capítol II. L’entorn de les persones grans actives Bibliografia

Llibre blanc de la gent gran amb dependència : repensar l’atenció a la gent gran amb dependència: 45 propostes de millora i 10 recomanacions.

Generalitat. Departament de Benestar Social

Barcelona, Octubre 2002

(pdf, 2’22 Mb., 166 p.)

Sumario: Introducció. Capítol I. Les necessitats d’atenció. Capítol II. Els serveis d’atenció a la gent gran amb dependència Capítol III. Les polítiques d’atenció a la dependència Capítol IV. Desenvolupament del sector

Programa Municipal para las Personas Mayores 2006-2010

Ayuntamiento de Barcelona. Bienestar Social

Barcelona, 2006

(pdf, 85 p., 397 kb.)

Sumario: Parte I Las políticas públicas y los perfiles de las personas mayores. Parte II La oferta de servicios y el marco referencial del Programa. Parte III Líneas estratégicas, objetivos operativos y acciones.

MENORES, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya (Pd'IIAC) 2010-2013.

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Barcelona, 2010,

(.pdf, 1.43 Mb., 135 p.) Sumario: Salutació . Presentació . Introducció . Marc del pla d’atenció integral. Metodologia del pla d’atenció integral. Enfocament estratègic del pla d’atenció integral. Definició estratègica del pla d’atenció integral. El sistema d’indicadors del pla d’atenció integral. Indicadors pel seguiment dels objectius estratègics del pla d’atenció integral. Execució i seguiment del pla d’atenció integral. Annexos al pla d’atenció integral.

Pla de qualitat 2012-2014 de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Generalatitat. Departament de Benestar Social i Familia

Barcelona, 2012

(.pdf, 1.35 Mb., 38 p.) Sumario: 1. Introducció.  2. Propòsit del Pla de Qualitat 3. Marc conceptual de referència. 4. Política de qualitat. 5. Desenvolupament del pla de qualitat. 6. Equips del Pla de Qualitat. 7. Aprovació del Pla de Qualitat. 8. Estratègia d’implantació. 9. Seguiment i avaluació del Pla de Qualitat. 10. Gestió del Pla de Qualitat

Nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document de bases.

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania

Barcelona, 2010

(.pdf, 2'21 Mb., 138 p.)

Sumario: Dimensió discursiva. Marc general del PNJCat 2010-2020 (1. Plantejament discursiu. 2. Concepte de joventut. 3. Visió 4. Missió 5. Reptes a què vol donar resposta el PNJCat. 6. Objecte de les polítiques de joventut 7. Aliats estratègics del PNJCat 8. Principis rectors i criteris metodològics del PNJCat.) Dimensió operativa. Desplegament del PNJCat 2010-2020. Agents, rols i funcions. Les 25 fites del PNJCat 2010-2020

Pla Estrategic 2016 - 2020. Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona, 2016

(.pdf, 762 Kb., 9 p.)

Catalán. Fue aprobado por su Consejo de Gobierno el pasado 13 de octubre de 2016. "Aquest primer Pla estratègic 2016-2020 de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona té per objectiu definir i orientar els propers anys del consorci com a instrument públic al servei de les administracions locals en la seva funció de garants dels drets d’infants i adolescents”. Sumario: A. Qui som B. Missió C. Perspectives D. Eixos estratègics E. Àmbits de treball F. Principis d’actuació

Plan Joven de Barcelona 2006-2010.

Ayuntamiento de Barcelona. Bienestar Social

Barcelona, 2006

(pdf, 109 p., 575 Kb.)

Sumario: 1. Presentaciones 2. Introducción: el projectejovebcn 3. Breve análisis de la realidad juvenil de Barcelona 4. Políticas de juventud, políticas de ciudadanía 5. Ejes de actuación, ámbitos de intervención, objetivos y medidas 6. Seguimiento, mejora y evaluación del plajovebcn 2006-2010

DISCAPACIDAD

Pla integral de les persones amb discapacitat física a Catalunya.

Generalitat. Departament de Benestar Social

Barcelona, 2000

(pdf, 467 Kb., 105 p.)

SERVICIOS SOCIALES

Plan estratégico de servicios sociales de Cataluña 2010-2013. Sinopsis.

Generalitat. Departamento de Bienestar Social y Familia

Barcelona, 2010

(.pdf, 667 Kb., 13 p.) El Plan estratégico de servicios sociales de Cataluña 2010-2013 fue aprobado el día 3 de agosto de 2010.

Sumario: Presentación del Plan Estratégico. Marco estratégico: Misión y visión. Ejes y líneas estratégicas: síntesis. Ejes y líneas estratégicas: descripción.

Pla d'acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya, 2010 - 2013.

Generalitat. Departament de Benestar Social i Familia

Barcelona, 2010

(.pdf, 310 kB., 84 p.)

Sumario: Presentació 1. Marc europeu i estatal de la política d'inclusió social 3. Evaluació del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social (2006-2009) 4. El Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social (2010-2013)

Plan de calidad de servicios sociales 2010-2013. Cataluña. Sinopsis.

Generalitat. Departamento de Bienestar Social y Familia

Barcelona, 2010

(.pdf, 197 Kb., 12 p.) El Plan de calidad de los servicios sociales de Cataluña 2010-2013 fue aprobado el día 23 de noviembre de 2010.

Sumario: Presentación del Plan de Calidad. Marco conceptual y diagnóstico. Finalidad del Plan de Calidad y ejes estratégicos. Ejes y objetivos estratégicos. Ejes y líneas estratégicas: descripción.

Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i Bases per a la nova planificació

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Barcelona, 2008

(pdf, 1’58 Mb., 218 p.)

Plan de Ciudadanía e inmigración 2009-2012.

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania

Barcelona, 2010

(.pdf, 2’82 Mb., 162 p.) Aprobado en la sesión del Gobierno de la Generalitat del día 16 de diciembre de 2009.

Sumario: Presentación. Prólogo. 1. Introducción: La inmigración en Cataluña.  2. Marco normativo y competencial 3. Las políticas migratorias en Cataluña 4. Principios del Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 5. Objectivos del Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 6. Órganos e instrumentos para las políticas de inmigración 7. Ejes del Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012. 8. Memoria económica del Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012. Concreción del año 2009.

Pacte Nacional per a la Immigració. Un pacte per viure junts i juntes.

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania

Barcelona, Diciembre 2008

(pdf, 488 Kb., 44 p.)

Sumario: 1. Introducció 2. Eixos del Pacte Nacional per a la Immigració 3. Memòria econòmica del Pacte Nacional per a la Immigració Annexos

Pacto Nacional para la Inmigración. Resumen en castellano.

Generalitat. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Oficina de Prensa

Barcelona, 2008

(pdf, 365 Kb., 21 p.)