Planes de Apoyo a la Familia en España

ISLAS BALEARES

(Actualizado: MAYO 2019)

FAMILIA

II Pla Integral de suport a la familia de les Illes Balears 2015-2018.

Gobierno. Consejería de Familia y Servicios Sociales

Palma de Mallorca, 2015

(.pdf, 998 Kb., 109 p.) Sumario : 1. Introducci 2. Situació actual de les famílies a les Illes Balears 3. El II Pla Integral de Suport a la Família de les Illes Balears 2015-2018 Annexos

Guia d'ajudes i prestacions per a la família.

Palma de Mallorca, 2005

(pdf, 2782 Kb., 100 p.)

“...Els governs tenen l’obligació que les ajudes i els recursos arribin a totes les famílies que ho necessitin. Per complir aquesta encomanda, l’Administració necessita que els ciutadans disposin d’informació sobre quins recursos hi ha i com demanar-los; de quina administració depenen; on s’han d’adreçar…Per això es va editar l’any passat aquesta guia i per això hem afrontat amb tanta il·lusió la seva actualització. Perquè sabem que ha donat un servei important a tots els ciutadans, a totes les famílies que, en algun moment, l’han volguda consultar per saber a quines subvencions tenen dret. No fem més que complir la nostra obligació i seguir el que estableix l’article 39.1 de la Constitució espanyola: «Els poders públics han d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família.» És sota aquest mandat que editam i hem actualitzat aquesta Guia per a l’any 2005. És el meu desig que segueixi essent un instrument tan vàlid com ens han comentat molts ciutadans...”. (Presentación)

TERCERA EDAD Y DEPENDENCIA

Guia per als familiars cuidadors. Atenció a la dependència.

Gobierno. Conselleria d’Afers Socials

Palma de Mallorca, 2008

(.pdf, 2.55 Mb., 40 p.)

Sumario: Consells dirigits als cuidadors principals de persones en situació de dependència. Com tenir cura de la persona en situació de dependència. Consells pràctics en l'atenció de personesen situació de dependència. Els drets dels cuidadors. Els drets de les persones en situació dedependència. Taula d'exercicis de relaxació per al cuidador principal.

MENORES, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Pla Estratègic d'Autonomia Personal dels/les Joves amb Mesura Administrativa 2016-2020.

Gobierno. Conselleria Serveis Socials I Cooperació. Direccio General de Menors i Families

Palma de Mallorca, 2016

(.pdf, 7.11 Mb., 46 p.) Sumario: Presentació. 1. Justificació i fonamentació teòrica 2. Situació actual de persones joves en procés d'autonomia personal a les Illes Balears 3. Pla estratègic d'autonomia personal de les Illes Balears 2015-2019

Plan de Actuación en Drogodependencias y Adicciones de las Islas Baleares 2007-2011.

Palma de Mallorca, 2007

(.pdf, 1.82 Mb., 170 p.) BOIB Núm. 060 del 21/ 4/ 2007. Sumario: Presentación. 1. Prólogo. 2. Contexto Sociodemográfico de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 3. Intervención en el ámbito de las drogodependencias y adicciones. 4. Análisis de la situación de las drogodependencias y adicciones. 5. Exposición de motivos 6. Objetivos estratégicos generales 7. Áreas estratégicas de intervención 8 Programa Integral de Prevención, Asistencia e Inserción en la problemática del Alcohol. 9. Financiación 10. Bibliografía 11. Anexos.

SERVICIOS SOCIALES

Pla Estratègic de Serveis Socials 2018-2021. Pla d'actuació per a l'ampliació de la xarxa pública de serveis socials (2017-2021).

Gobierno. Conselleria Serveis Socials I Cooperació

Palma de Mallorca, 2018

(.pdf, 360 Kb., 8 p.) Sumario : 1. Línies d'actuació Eix 1. Optimització dels recursos existents Eix 2. Construcció i adaptació de centres 2. Sistemes de gestió 3. Definició de les inversions de 2017-2021 per sector de població i territori. Prioritats per a persones grans amb dependència 4. Cost del Pla

Pla Estratègic de Serveis Socials 2018-2021. Pla de gestió de serveis socials de les Illes Balears (2018-2021).

Gobierno. Conselleria Serveis Socials I Cooperació

Palma de Mallorca, 2018,

(.pdf, 321 Kb., 9 p.) El Pla de Gestió pretén organitzar els serveis socials en el territori de les Illes Balears des del coneixement que dona la proximitat i la gestió eficaç i eficient del sistema públic de serveis socials. El Pla s'organitza en línies estratègiques, objectius operatius i mesures, amb vista a poder acabar tota l'acció planificada el 2021. Les línies estratègiques recullen dotze objectius operatius, els quals són els eixos de treball d'aquests darrers anys. (Presentación)

Pla Estratègic de Serveis Socials 2018-2021. Pla de qualitat dels serveis socials 2018-2021.

Gobierno. Conselleria Serveis Socials I Cooperació

Palma de Mallorca, 2018

 (.pdf, 504 Kb., 15 p.) Sumario : Presentació. Marc conceptual. Diagnòstic. Seguiment i avaluació del Pla de Qualitat. Finalitat del Pla de Qualitat i eixos estratègics. Desenvolupament dels eixos estratègics. Eix estratègic 1. Qualitat del servei. Eix estratègic 2. Qualitat tècnica. Eix estratègic 3. Qualitat en la gestió. Eix estratègic 4. Qualitat en l'ocupació. Eix estratègic 5. Innovació i millora contínua.

Estrategia de Cuidados Paliativos de las Illes Balears 2009-2014.

Gobierno. Consejeria De Salud y Consumo

Palma de Mallorca, 2009

 (.pdf, 908 Kb., 116 p.) Sumario : Presentación. 1. Introducción 2. Análisis de situación 3. Estrategia de cuidados paliativos de las Illes Balears 4. Bibliografía 5. Anexos